Home / Design & Tech / PA�ekladatelskA? a tlumoA?nickA? technika poA?A�taA?ovA?ch programA?
PA�ekladatelskA? a tlumoA?nickA? technika poA?A�taA?ovA?ch programA?

PA�ekladatelskA? a tlumoA?nickA? technika poA?A�taA?ovA?ch programA?

VA�tA?ina z nA?s pouA?A�vA? dennA� online pA�eklad textu, a to bez toho, abychom si uvA�domili, o jakou komplexnA� zA?leA?itost jde. Pokroky v oblasti pA�ekladatelskA�ho softwaru v poslednA�m obdobA� naznaA?ujA�, A?e se nA?m nakonec moA?nA? i podaA�A� dostavA�t dA?vno rozestavA�nou „babylonskou vA�A?“. NA�kolik svA�tovA?ch vA?robcA? pA�edstavilo technologie automatizovanA�ho pA�ekladu a tlumoA?enA� cizA�ch jazykA? pomocA� komplexnA�ch algoritmA?. TA�m se rozA?A�A�il vA?bA�r dostupnA� techniky i o tuto vymoA?enost, kterA? v svA?ch zaA?A?tcA�ch poskytuje A?asto vtipnA�, ale zato nadA�jnA� vA?sledky. Jde vA?ak o vA?znamnA? pokrok v oblasti pA�ekladatelstvA�, v nA�mA? panujA� textovA� pA�ekladaA?e, alespoA? co se automatizovanA?ch pA�ekladA? tA?kA?. Ty se A?asto pouA?A�vajA� na online pA�eklad textu.

A?A?dnA? stroj ale (zatA�m) nepA�ekonal lidskou kapacitu komplexnA� pochopit text v jednom jazyce a interpretovat jej v jinA�m, a to bez ztrA?ty pA?vodnA�ho smyslu. AutomatizovanA� pA�eklA?dA?nA� mA? svA� mA�sto hlavnA� u repetitivnA�ch frA?zA� nebo uloA?enA?ch slovnA�ch spojenA�, jakA� jsou A?asto v uA?ivatelskA?ch rozhranA�ch poA?A�taA?ovA?ch programA? nebo pA�A�strojA?. Tento typ pA�ekladu se nazA?vA? takA� lokalizace softwaru a je dA?leA?itA?m prvkem produktu kaA?dA� pA�ednA� softwarovA� firmy.

 

Lokalizace – mnohem vA�ce neA? pA�eklad

Na prvnA� pohled jednoduchA? zA?leA?itost, ale lokalizace populA?rnA�ch softwarovA?ch balA�kA? a platforem zahrnuje mnohem vA�ce neA? je pA�eklad samotnA�ho textu. Tento proces vyA?aduje peA?livA� nastudovA?nA� architektury a rozloA?enA� jednotlivA?ch prvkA?, aby nedochA?zelo k pozdA�jA?A�m kolizA�m a nejednotnA?m vA?razA?m, kterA� vytvoA�A� matoucA� rozhranA� pro uA?ivatele. SamozA�ejmostA� je sjednocenA� stylu a terminologie, coA? pA�ispA�vA? k A?istA�mu vzhledu a snazA?A� orientaci. Nezanedbatelnou souA?A?stA� je i urA?enA� korektnA� dA�lky jednotlivA?ch frA?zA� tak, aby nedoA?lo k naruA?enA� grafickA�ho rozhranA�, ale ani ke ztrA?tA� informaA?nA� hodnoty. SamotnA? lokalizace softwaru by nemA�la ovlivA?ovat chod konkrA�tnA�ho softwaru, a proto se kaA?dA? jazykovA? balA�k dA?kladnA� testuje. FinA?lnA� produkt tak umoA?nA� pouA?A�vA?nA� konkrA�tnA�ho programu A?irA?A�mu okruhu lidA� v rodnA� A�eA?i a bez omezenA� v podobA� nesrozumitelnA�ho textu.

 

ProfesionA?lnA� pA�eklad

Aby zaruA?ily kvalitu pA�ekladu a dobrA� uA?ivatelskA� rozhranA�, vyuA?A�vajA� vA?vojA?A�i sluA?eb profesionA?lnA�ch pA�ekladatelA?, kteA�A� garantujA� pA�esnost a sprA?vnost pA�ekladA?. Jednou z pA�ekladatelskA?ch agentur je i Aspena, kterA? jiA? 20 let pA?sobA� na trhu a nabA�zA� svA� sluA?by ve vA�ce svA�tovA?ch jazycA�ch. Specializuje se na stA�edoevropskA� a vA?chodoevropskA� jazyky, pA�iA?emA? vyuA?A�vA? sluA?eb rodilA?ch mluvA?A�ch. K dispozici je vA�ce neA? 50 rA?znA?ch jazykovA?ch kombinacA�. Tuto spoleA?nost najdete na webu www.aspena.cz.

Komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

Zpět nahoru
Shares